Jméno podnikatele: Lucie Novotná

Sídlo: Rožmitálská 126, 262 72 Březnice

IČO: 09995170

Zapsaná v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Příbram

(dále jen „fotograf“)

I. Obecná ujednání

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti se zájmem či využitím služeb na www.lunafotografie.cz mezi fotografem a zákazníkem, který je spotřebitelem (jiná fyzická osoba).

Tyto obchodní podmínky se neuplatní v případech, kdy je zákazníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, která jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.

II. Uzavření smlouvy

Smluvní vztah (uzavření smlouvy o poskytování služeb, dále také jen „smlouva“) mezi fotografem a zákazníkem vzniká akceptací doručené objednávky, která je fotografovi zaslána zákazníkem na jeho emailovou adresu, prostřednictvím objednávkového formuláře na webových stránkách nebo telefonickou formou.

Objednávkou zákazník stvrzuje přijetí těchto podmínek a srozumění s nimi. Dále pak srozumění a souhlas s fotografickým stylem fotografa.

III. Předmět plnění

Předmětem plnění je poskytnutí služeb souvisejících s provedením fotografických služeb a vyhotovení díla, resp. fotografií apod., které jsou specifikovány v objednávce zákazníka potvrzené fotografem.
Poskytnutí služby (dále jen „focení“) probíhá na domluveném místě, v domluveném čase a rozsahu.
Pokud se zákazník na focení bez omluvy nedostaví, fotograf si vyhrazuje právo termín zrušit bez náhrady dalšího termínu.
V případě velmi špatného počasí jako je silný déšť a vítr se exteriérové focení přesouvá na jiný termín. Pokud není slunečné počasí není to důvodem ke změně termínu a focení se koná.
Neupravené fotografie (ani fotografie ve formátu RAW) nejsou součástí předmětu plnění a zákazníkovi se neposkytují.
Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu fotografa.
Zákazníkovi je udělena licence k užití díla pro soukromé a nekomerční využití.
Fotograf dodává hotové a zákazníkem vybrané fotografie v poměru stran 2:3 (4:6) a ve formátu JPEG, pokud nebylo předem ujednáno jinak. Fotografie jsou dodávány pouze v digitální podobě.
Hotové vybrané fotografie ve formátu JPEG jsou fotografem zálohovány 1 rok ode dne odevzdání hotových fotografií.
Neupravené fotografie fotograf archivuje půl roku.
Ostatní nevybrané fotografie fotograf zálohuje maximálně 2 měsíce od
uskutečnění focení.
Pokud z jakéhokoliv důvodu zákazník nezašlete výběr fotografií do 3 měsíců od nafocení, vyhrazuje si fotograf právo fotografie smazat a účtovat poplatek za focení 500 Kč.

IV. Cena předmětu plnění

Cena předmětu plnění (díla a poskytovaných služeb) je stanovena aktuálním ceníkem platným v době uzavření smlouvy, uvedeným na webových stránkách fotografa www.lunafotografie.cz.
Zákazník získává přístup k fotografiím po zaplacení plné stanovené ceny, není-li u jednotlivých služeb stanoveno jinak.
V rámci akceptace objednávky je uvedena cena služby, způsoby její úhrady a lhůta splatnosti se stanovuje na 5 dní. Platba je možná bankovním převodem na účet fotografa.
Daňový doklad – fakturu vystaví fotograf zákazníkovi a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka.

V. Doba zpracování předmětu plnění

Maximálně 5 týdnů ode dne zaslání výběrů (nikoliv ode dne focení). Fotograf se však snaží upravit fotografie co nejdříve. Přes Vánoční svátky se ale může odevzdání prodloužit až o dva týdny.

VI. Práva a povinnosti fotografa

Není-li dohodnuto jinak, fotograf provede dílo (poskytne služby) v kvalitě obvyklé v ČR a v souladu s nabídkou fotografa platnou v den uzavření smlouvy či potvrzení objednávky.
Fotograf si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v průběhu plnění a to v případě nezájmu klienta trvajícím déle než 45 dní. Nezájmem objednatele se rozumí – nedostupnost, zrušení, či ukončení komunikace. V tomto případě NEMÁ zákazník nárok na plnění smlouvy nebo vrácení zaplacené objednávky či její části.
Fotograf si vyhrazuje právo, po předchozím oznámení zákazníkovi změnit termín (datum i čas) fotografování. Za dobu přiměřenou k oznámení změny termínu se považuje nejméně 24 hodin před plánovaným datem konání.

VII. Další ujednání

Fotograf některé pořízené fotografie využívá ke své propagaci – web, reklama, Facebook, Instagram, tištěné materiály. V případě vyjádření nesouhlasu ze strany klienta mohou být fotografie zveřejněny bez obličeje. Pokud klient nesouhlasí se zveřejněním žádné fotografie (foto bez obličeje ani např. dekorací, svatebních prstýnků apod.), může fotograf požadovat příplatek.
Úroveň zpracování retuší je stanovena zhotovitelem a nikoli zákazníkem.
U fotografií jsou prováděny základní úpravy jako: ořez, úprava expozice, vyvážení bílé, kontrast, jas, kolorování, odstranění momentálních vad (pupínky, malé škrábance a modřiny).
Zákazník nenabývá vlastnická práva k neretušovaným záběrům v žádné podobě.
Fotograf je vykonavatelem autorských práv k webům a jejich jednotlivým součástem, mají-li charakter autorského díla, není-li v rámci webů uvedeno jinak. Užití díla bez souhlasu Poskytovatele či jakýkoliv jiný neoprávněný výkon práv k dílům je zakázán. Tento zákaz znamená zejména zamezení nedovoleného kopírování, přebírání a šíření a dalšího neoprávněného nakládání s fotografiemi.

VIII. Reklamace

Zákazník je oprávněn v souladu s ust. § 1914 občanského zákoníku uplatnit svá práva z vadného plnění, a to v případě, vykazuje-li poskytnutá služba rozpor s jeho objednávkou. Vadu je povinen uplatnit písemně emailem na emailovou adresu luna.objednavky@gmail.com bezodkladně po jejím zjištění nejdéle však do 6 měsíců ode dne převzetí foto-zakázky, tj. v záruční době.
Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí hotové zakázky.
Nespokojenost s vlastním vzhledem, retuš, ořez a barevné úpravy fotografií jsou dány mým subjektivním vnímáním a nejsou předmětem reklamace fotografií!

IX. Závěrečná ustanovení

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě uzavřené mezi fotografem a zákazníkem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
Znění obchodních podmínek může fotograf měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
Osobní údaje, které budou fotografovi poskytnuty, jako je jméno, telefon a email, pro plnění smluvního vztahu, bude fotograf zpracovávat po dobu následujících 10 let ve smyslu zákona č. 101 / 2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

V Březnici dne 25.6.2023